Giải pháp các phần mềm hóa đơn điện tử

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử (được quy định theo thông tư số 32/2011/TTBTC ban hành ngày 14/3/2011). Ứng dụng eBill.Net hỗ trợ toàn diện và
đầy đủ các chức năng từ bước thông báo phát hành, xuất hóa đơn, báo cáo. Hỗ trợ quản lý các loại hóa đơn: Hóa đơn Giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàng, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ…