Phần mềm kế toán HCSN SmartSoft Ad(09Q19)

Các thông tư, nghị định, qui định của Bộ tài chính về chế độ hạch toán kế toán áp dụng cho các đơn vị hạch toán theo mô hình kế toán hành chính sự nghiệp.

Thông tư 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;
Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước;
Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước;
Quyết định số 4377/QĐ-KBNN Về việc ban hành quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;
Thông tư 39/2016/TT-BTC Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN và Thông tư 40/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN;
Thông tư 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính về thuế;
Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Thông tư 08/2016/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN;
Thông tư 09/2016/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
Thông tư 162/2014/TT-BTC quy định về chế độ quản lý và tính hao mòn TSCĐ.

 

Chức năng của phần mềm kế toán.

Kế toán vốn bằng tiền:
 • Phiếu thu
 • Phiếu chi
 • Chứng từ ngân hàng(báo nợ, báo có)
 • Báo cáo: Bảng kê chứng từ, Sổ quỹ tiền mặt, cân đối  ngày tài khoản, nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền.
Kế toán bán hàng và công nợ phải thu:
 • Hoá đơn bán hàng (bao gồm Doanh thu và Công nợ);
 • Hoá đơn bán dịch vụ ;
 • Phiếu nhập hàng bán trả lại;
 • Chứng từ phải thu khác;
 • Báo cáo: Bảng kê chứng từ, Bảng tổng hợp hàng bán, báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hàng…
Kế toán mua hàng và công nợ phải trả:
 • Phiếu nhập mua hàng;
 • Phiếu nhập mua dịch vụ;
 • Chứng từ phải trả khác;
 • Báo cáo: Bảng kê chứng từ, Bảng tổng hợp hàng nhập mua,…
Kế toán Nhập – Xuất – Tồn kho vật tư và hàng hóa:
 • Phiếu nhập kho;
 • Phiếu xuất kho;
 • Phiếu điều chuyển (Chuyển kho nội bộ);
 • Báo cáo: Bảng kê chứng từ, Bảng tổng hợp hàng nhập và hàng xuất,…
Kế toán tài sản cố định (Quản lý và tính khấu hao):
 • Khai báo thời gian và tỷ lệ khấu hao cho từng Tài sản;
 • Chức năng Tính/Xóa khấu hao hàng tháng
 • Báo cáo: Danh sách tài sản tính khấu hao hàng tháng, Báo cáo giá trị còn lại của Tài sản, bảng tính khấu hao, bảng phân bổ khấu hao, báo cáo tăng, giảm TSCĐ.
Kế toán chi phí vụ việc, khoản mục phí  
 • Bảng kê chứng từ theo khoản mục phí
 • Bảng kê chứng từ theo vụ việc hợp đồng
 • Báo cáo tổng hợp vụ việc hợp đồng
 • Báo cáo khoản mục phí theo tài khoản.
Kế toán tổng hợp và lập các báo cáo tài chính:
 • Bút toán kết chuyển tự động (Kết chuyển Doanh thu, Chi phí và Lãi/Lỗ);
 • Kết chuyển số dư sang tháng sau và khoá sổ cuối tháng;
 • Phiếu kế toán khác;
 • Báo cáo sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung.
 • Báo cáo tài chính theo Thông tư số: 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/10/2017.
Kế toán thuế GTGT theo thông tư 28/2011 của TC Thuế Việt Nam.
 • Bảng kê thuế GTGT mua vào
 • Bảng kê thuế GTGT bán ra
 • Tự động truyền số liệu báo cáo thuế GTGT đầu vào, đầu ra sang chương trình HTKK 3.xx của Tổng cục thuế Việt Nam.
Quản lý và phân quyền người sử dụng phần mềm 
 • Tạo danh sách người sử dụng phần mềm
 • Cho phép in thông tin một chứng từ (Người lập phiếu + Thời điểm; Người chỉnh sửa + Thời điểm chỉnh sửa )