Phần mềm kế toán SmartSoft 7(Ssc)

Chương trình kế toán áp dung cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phần mềm được thiết kế linh động, dễ sử dụng, đáp ứng được tất cả các nghiệp vụ phát sinh mà Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình hạch toán và công tác kế toán. Hiện có tới hàng trăm doanh nghiệp đang sử dụng và rất hài lòng với sản phẩm này.

 

Kế toán vốn bằng tiền:

 • Phiếu thu (Tiền mặt và Tiền gửi ngân hàng)
 • Phiếu chi (Tiền mặt và Tiền gửi ngân hàng)
 • Báo cáo: Bảng kê chứng từ, Sổ quỹ tiền mặt, nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền.

Kế toán bán hàng và công nợ phải thu:

 • Hoá đơn bán hàng (bao gồm Doanh thu và Công nợ);
 • Hoá đơn bán dịch vụ ;
 • Phiếu nhập hàng bán trả lại;
 • Chứng từ phải thu khác;
 • Báo cáo:
 • Báo cáo doanh thu bán hàng
 • Bảng kê chứng từ, Bảng tổng hợp hàng bán …
 • Báo cáo công nợ phải thu

Kế toán mua hàng và công nợ phải trả:

 • Phiếu nhập mua hàng;
 • Phiếu nhập mua dịch vụ;
 • Chứng từ phải trả khác;
 • Báo cáo: Bảng kê chứng từ, Bảng tổng hợp hàng nhập mua,
 • Báo cáo công nợ phải trả (sổ chi tiết công nợ, biên bản đối chiếu công nợ)

Kế toán Nhập – Xuất – Tồn kho vật tư và hàng hóa:

 • Phiếu nhập kho;
 • Phiếu xuất kho;
 • Phiếu điều chuyển (Chuyển kho nội bộ);
 • Báo cáo: Bảng kê chứng từ, Bảng tổng hợp hàng nhập và hàng xuất, báo cáo tồn kho, tổng hợp nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa.

Kế toán chi phí giá thành sản xuất: 

 • Tính giá thành sản phẩm
 • Áp dụng tính giá thành theo phương pháp định mức thực tế
 • Khai báo định mức nguyên vật liệu trực tiếp cho từng loại sản phẩm.
 • Có thể link dữ liệu tự động từ file excel vào phần mềm và ngược lại.
 • Có thể chọn xoá toàn bộ định mức nguyên vật liệu đã khai báo trong 1 tháng bằng 1 lệnh mà không phải xoá từng sản phẩm một.
 • Có thể xem, in và xuất dữ liệu định mức nguyên vật liệu cho từng loại sản phẩm của từng tháng.
 • Tự động tạo phiếu xuất kho vật tư cho thành phẩm hoàn thành nhập kho(TP nhập kho*định mức vật tư đã khai báo)
 • Tự động phân bổ chi phí nhân công(tiêu thức phân bổ theo NVL trực tiếp)
 • Tự động phân bổ chi phí sản xuất chung(tiêu thức phân bổ theo NVL trực tiếp)
 • Tự động cập nhật giá cho các phiếu nhập thành phẩm
 • Bảng quyết toán vật tư
 • Thẻ giá thành sản phẩm
 • Bảng tổng hợp giá thành

Kế toán tài sản cố định (Quản lý và tính khấu hao):

 • Khai báo thời gian và tỷ lệ khấu hao cho từng Tài sản;
 • Chức năng Tính/Xóa khấu hao hàng tháng
 • Báo cáo: Danh sách Tài sản tính khấu hao hàng tháng, bảng tính khấu hao, bảng phân bổ khấu hao, báo cáo tăng, giảm TSCĐ.

Kế toán công cụ dụng cụ:

 • Khai báo thời gian và tỷ lệ phân bổ cho từng công cụ dụng cụ;
 • Chức năng Tính/Xóa phân bổ hàng tháng
 • Báo cáo: Danh sách công cụ dụng cụ tính phân bổ hàng tháng, bảng phân bổ công cụ dụng cụ, báo cáo tăng, giảm công cụ dụng cụ.

Kế toán thuế GTGT theo thông tư số 28.

 • Bảng kê thuế GTGT mua vào
 • Bảng kê thuế GTGT bán ra

Kế toán chi phí theo vụ việc, khoản mục

 • Bảng kê chứng từ theo vụ việc, khoản mục.
 • Báo cáo tổng hợp vụ việc, khoản mục
 • Bảng cân đối phát sinh theo vụ việc..

Kế toán tổng hợp và lập các báo cáo tài chính:

 • Bút toán kết chuyển tự động (Kết chuyển Doanh thu, Chi phí và Lãi/Lỗ);
 • Kết chuyển số dư sang tháng sau và khoá sổ cuối tháng;
 • Phiếu kế toán khác;
 • Báo cáo:
  • Báo cáo sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung.
  • Báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

Quản lý và phân quyền người sử dụng phần mềm

 • Tạo danh sách người sử dụng phần mềm
 • Cho phép in thông tin một chứng từ (Người lập phiếu+Thời điểm; Người chỉnh sửa+Thời điểm chỉnh sửa)

Nhập số dư đầu kỳ: Tài khoản, Công nợ, Hàng hóa